Wycena firmy – w jakich celach się ją wykonuje

W jaki sposób może zostać przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa
W czasie działania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, kiedy z jakiś powodów będzie potrzeba oszacowania ile jest warta. Na przykład to może być sprzedaż lub kupno takiego przedsiębiorstwa, jego podział lub też zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Umożliwi to wszystkim stronom dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i w oparciu o to podjąć biznesowe decyzje. W zależności od potrzeb wycena spółek może być przeprowadzona kilkoma różnymi sposobami. Stosunkowo często stosuje się podejście majątkowe, w jakim od sumy zgromadzonych aktywów odejmowane są wszystkie pasywa. Lecz nie we wszystkich sytuacjach ta wycena będzie odpowiednia, dlatego też można użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy dochodowym podejściu wartość firmy zostaje ustalona w oparciu o planowane dochody, przy uwzględnieniu kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma zostaje porównana z pozostałymi podmiotami działającymi w danej branży, i w oparciu o to zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.